Danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh

0
4531
Danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh

Danh động từ là một phần kiến thức quan trọng trong tiếng anh. Vậy danh động từ (Gerund) trong tiếng Anhlà gì? Cách dùng của nó như thế nào? Hãy cùng khám phá qua bài học sau đây nhé.


Kiến thức cơ bản của Danh động từ

Danh động từ là những từ có cấu trúc như một động từ, nhưng lại có chức năng làm danh từ. Danh động từ là những động từ thêm “ing” để biến thành danh từ.

Tuy nhiên, hãy phân biệt rõ giữa danh động từ và động từ ở thì tiếp diễn. Cả hai loại động từ này đều có cấu trúc thêm “ing” vào sau động từ. Bạn chỉ cần nhớ rằng danh động từ có chức năng như một danh từ, còn động từ ở thì tiếp diễn không sử dụng như danh từ.

Để nhận biết một danh động từ trong câu, chúng ta chỉ cần tìm một từ có cấu trúc verb+ing. Nếu từ đó có chức năng làm danh từ thì đó chính là danh động từ.

Ví dụ về Danh động từ

  • Swimming is good for health
  • Learning English is interesting.
  • Would you mind writing your name and address on this sheet of paper?
  • Reading the newspaper every day can know much information.
  • Being loved is the happiest of one’s life.

Bài tập

1. I got tired of_____since she kept giving me the same food every day.

A. eat B. to eat    C. eating    D. to eating

2. Please come on time. I hate_____ .

A. being kept waiting B. being kept wait

C. to be kept waiting D. to be kept wait

3. He says he doesn’t remember _____ you.

A. to promise to help B. to promise helping

C. promising to help D. promising helping

4. I am not used to _____early. I’d rather stay in bed a bit longer.

A. get up B. getting up C. to getting up D. to get up

5. He decided to let his hair _____ long.

A. grow B. growing C. to grow  D. to growing


Đến đây bạn đã hiểu rõ về danh động từ và cách phân biệt chúng trong câu chưa? Hãy ôn tập thật nhiều để thành thạo cách sử dụng danh động từ trong tiếng Anh nhé.