Would like | Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập

0
31472
Would like | Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập

Cấu trúc would like là cấu trúc rất phổ biến trong tiếng Anh. ta có thể sử dụng nó như một lời mời, một lời đề nghị hay gợi ý. Bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn nhé.


Sử dụng như một lời đề nghị hoặc mời ai đó:

Cấu trúc: Would you like + N/to infinitive…?

Ví dụ:

 • Would you like to have dinner with us on Sunday?
 • Would you like some rice?
 • Would you like a cup of tea?
 • Would you like to go to a picnic?
 • Would you like to go to the park this weekend?
 • I would like a chocolate bar, please.

Để trả lời cho câu hỏi này, ta thường có các cách sau:

 • Chấp nhận lời mời/đề nghị:

Yes, I would/Yes, please/Yes, I’d love to.

 • Từ chối lời mời/đề nghị:

No, thank you/I am sorry, I can’t…./I would love to…,but…
Ví dụ:

 • Would you like some rice? – Yes, please.
 • Would you like a cup of tea? – No, thank you.
 • Would you like to go to a picnic this weekend? – I would love to go a picnic but I have to go to the movie with my boyfriend.

Hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự:

Cấu trúc: What + would + S + like?

Để đặt câu hỏi, ta chỉ cần thay thê chủ ngữ bằng một trong các đại từ: you, they, he, she, hoặc tên người.

Ví dụ:

 • What would you like?
 • What would Mike like?
 • What would they like?

Cách trả lời:

Trả lời theo cấu trúc: S + like + N/to infinitive…

Ví dụ:

 • What would you like, sir? – I’d like a pizza.
 • What would they like? – They’d like to go to Korea.
 • What would you like to be in the future? -I’d like to be a doctor.
 • What would Bill like? – He’d like to go to see the movie after work.
 • What would you like, Tom? – I’d like cappuccino, please.

Bạn đã biết cách sử dụng Câu hỏi đuôi chưa, nếu chưa thì xem ngay video dưới đây nhé:

Bài tập

Chọn câu trả lời đúng:

1.Would you like ……. with him?

A. to traveling                 B.to travel

C. travel                         D. traveling

2.Would you like something …….?

A. to eat                             B. to eating

C. eat                                 D. eating

3.How …… your coffee?

A. would like                     B.you would like

C. would you like to           D.would you like

4.Who …….. come with me?

A. likes                                  B. would you like

C. would like to                      D. would like

5.Where would you ……?

A. like to stay                             B.liking to stay

C. like to staying                         D.like stay

6.Would you like …….?

A. have some orange juice          B. some orange juice

C. having some orange juice       D. to having some orange juice


Trên đây là toàn bộ cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập về Would like. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ mở rộng hơn kiến thức tiếng Anh của mình.