Từ vựng ielts chủ đề education

0
22037
Từ vựng ielts chủ đề education

Từ vựng về giáo dục rất phổ biến trong các đề thi Ielts, Vì thế, hôm nay  EFC đã tổng hợp các từ vựng phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.

STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa
1 Music /ˈmjuːzɪk/  Âm nhạc
2 lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/  bài học
3 exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /  bài tập
4 homework/home assignment /ˈhoʊmwɜːrk /- /hoʊm əˈsaɪnmənt /  bài tập về nhà
5 research report research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/  báo cáo khoa học
6 academic transcript/  grading schedule/ results certificate /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /- /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /- /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /  bảng điểm
7 certificate/ completion certificate/ graduation certificate /sərˈtɪfɪkət /-  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /-/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /  bằng, chứng chỉ
8 qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/  bằng cấp
9 credit mania  /ˈkredɪt ˈmeɪniə /  bệnh thành tích
10 write /raɪt/  biên soạn (giáo trình)
11 drop out (of school) /drɑːp aʊt/ học sinh bỏ học
12 drop-outs /drɑːp aʊts/ bỏ học
13 ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/  bộ giáo dục
14 subject group  /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/  bộ môn
15 college /ˈkɑːlɪdʒ /  cao đẳng
16 mark  /mɑːrk /  chấm bài, chấm thi
17 syllabus /ˈsɪləbəs / chương trình (chi tiết)
18 curriculum /kəˈrɪkjələm/ chương trình (khung)
19 subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/  chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
20 theme /θiːm /  chủ điểm
21 topic /ˈtɑːpɪk/  chủ đề
22 technology /tekˈnɑːlədʒi /  công nghệ
23 tutorial /tuːˈtɔːriəl /  dạy thêm, học thêm
24 train /treɪn/  đào tạo
25 teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /  đào tạo giáo viên
26 distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /  đào tạo từ xa
27 vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / đào tạo nghề
28 evaluation /ɪˈvæljueɪt/  đánh giá
29 class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /  điều hành lớp học
30 pass /pæs /  điểm trung bình
31 credit / ˈkredɪt/  điểm khá
32 distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
33 high distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/  điểm xuất sắc
34 request for leave (of absence /rɪˈkwest fər liːv /  đơn xin nghỉ (học, dạy)
35 university university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /  đại học
36 plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/  đạo văn
37 geography /dʒiˈɑːɡrəfi/  địa lý
38 teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/  đồ dùng dạy học
39 pass (an exam) /pæs/  đỗ
40 class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /  dự giờ
41 take an exam /teɪk ən ɪɡˈzæm/  dự thi
42 realia /reɪˈɑːliə /  giáo cụ trực quan
43 civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /  giáo dục công dân
44 continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /  giáo dục thường xuyên
45 course ware /kɔːrs wer /  giáo trình điện tử
46 course book /kɔːrs bʊk/  giáo trình
47 class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /  giáo viên chủ nhiệm
48 tutor /tuːtər/  giáo viên dạy thêm
49 visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃər/  giáo viên thỉnh giảng
50 classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/  giáo viên đứng lớp
51 lesson plan /; ˈlesn plæn/  giáo án
52 birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/  giấy khai sinh
53 conduct /kənˈdʌkt /  hạnh kiểm
54 president /ˈprezɪdən/  hiệu trưởng
55 school records /skuːl ˈrekərd/  học bạ
56 materials /məˈtɪriəlz/  tài liệu
57 performance /pərˈfɔːrməns /  học lực
58 term /tɜːrm / học kỳ
59 teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / hội thảo giáo viên
60 science (pl. sciences) /ˈsaɪəns /  khoa học tự nhiên (môn học)
61 campus /ˈkæmpəs/  khuôn viên trường
62 test /test /  kiểm tra
63 accredit /əˈkredɪt/  kiểm định chất lượng
64 poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / kém (xếp loại hs)
65 hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns /  ký túc xá
66 skill /skɪl/  kỹ năng
67 graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/  lễ tốt nghiệp
68 certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/  lễ phát bằng
69 nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/  mầm non
70 kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/  mẫu giáo
71 research  /rɪˈsɜːrtʃ /  nghiên cứu khoa học
72 break / breɪk/  nghỉ giải lao (giữa giờ)
73 summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /  nghỉ hè
74 extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/  ngoại khóa
75 enroll /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt / số lượng học sinh nhập học
76 enrollment /ɪnˈroʊlmənt /  nhập học
77 professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /  phát triển chuyên môn
78 district department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục
79 teaching room /ˈtiːtʃɪŋ ruːm /  phòng nghỉ giáo viên
80 department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/  phòng đào tạo
81 hall of fame /hɔːl əv feɪm /  phòng truyền thống
82 learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/  phương pháp lấy người học làm trung tâm
83 cheating  /tʃiːtɪŋ/ quay cóp (trong phòng thi)
84 student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /  quản lý học sinh
85 post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/  sau đại học
86 prepare for a class  /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /  soạn bài (việc làm của giáo viên)
87 textbook /ˈtekstbʊk /  sách giáo khoa
88 school-yard /skuːl jɑːrd /  sân trường
89 provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/  sở giáo dục
90 master m/ˈmæstər /  thạc sĩ
91 education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /  thanh tra giáo dục
92 group work /ɡruːp wɜːrk/  theo nhóm
93 physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/  thể dục
94 best students’ contest  /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /  thi học sinh giỏi
95 university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /  thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
96 high school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /  thi tốt nghiệp THPT
97 final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /  thi tốt nghiệp
98 objective test /əbˈdʒektɪv test/  thí sinh
99 practice /ˈpræktɪs/  thực hành
100 practicum  /ˈpræktɪsʌm /  thực tập (của giáo viên)
101 integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/  tích hợp
102 Ph.D. (doctor of philosophy  /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /  tiến sĩ
103 class hour  /klæs ˈaʊər/  tiết học
104 primary /ˈpraɪmeri /  tiểu học
105 lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl/  trung học cơ sở
106 upper-secondary school /ˈʌpər  ˈsekənderi skuːl/  trung học phổ thông
107 day school /deɪ skuːl/  trường bán trú
108 state school /steɪt skuːl/  trường công lập
109 boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /  trường nội trú
110 private school /ˈpraɪvət skuːl/  trường tư thục
111 director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/  trưởng phòng đào tạo
112 fail (an exam)  /feɪl /  trượt
113 optional /ˈɑːpʃənl /  tự chọn
114 elective /ɪˈlektɪv/  tự chọn bắt buộc
115 socialization of education  /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/  xã hội hóa giáo dục
116 Cut class /kʌt klæs/ trốn học
117 Play truant / pleɪ ˈtruːənt/ trốn học
118 Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / bổ túc văn hóa
119 Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ Trường cao đẳng
120 Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /  Phó Tiến sĩ
121 Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /  Tại chức
122 Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪ/ nghiên cứu sinh
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88