Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

0
24097
TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin là một trong những ngành hot nhất hiện nay, bởi mức lương mơ ước và môi trường làm việc liên quan nhiều đến quốc tế. Do đó, từ vựng chuyên ngành công nghệ thông tin thật sự hữu ích đối với những ai đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực này. Hiểu được điều này, anh ngữ EFC đã tổng hợp danh sách các từ vựng chuyên ngành công nghệ Thông tin phổ biến và sử dụng nhiều nhất hiện nay. Hy vọng có thể giúp các bạn tự tin làm việc trong môi trường bằng Tiếng Anh

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM NGHĨA
1 Abacus /ˈæbəkəs/ Bàn tính.
2 abbreviation /əˌbriːviˈeɪʃn/ tóm tắt, rút gọn
3 Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ Tổng
4 Addition /əˈdɪʃn/ Phép  cộng
5 Address /əˈdres/ Địa chỉ
6 Allocate /ˈæləkeɪt/ Phân phối.
7 Alphabetical catalog Mục lục xếp theo trật tự chữ cái
8 Alphanumeric data Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.
9 Analog /ˈænəlɒɡ/ Tương tự.
10 Analysis /əˈnæləsɪs/ phân tích
11 Appliance /əˈplaɪəns/ thiết bị, máy móc
12 Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ ứng dụng
13 Appropriate /əˈprəʊpriət/ Thích  hợp
14 Arise  /əˈraɪz/ xuất hiện, nảy sinh
15 Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/ Số học
16 Authority work Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề.
17 Available  /əˈveɪləbl/ dùng được, có hiệu lực
18 Background  /ˈbækɡraʊnd/ bối cảnh, bổ trợ
19 Binary  /ˈbaɪnəri/ hệ nhị phân
20 Broad classification Phân loại tổng quát
21 Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ Khả năng
22 Cataloging Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing
23 Certification  /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/ giấy chứng nhận
24 Chain /tʃeɪn/ Chuỗi.
25 Chief source of information Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa.
26 Chief /tʃiːf/ giám đốc
27 Circuit /ˈsɜːkɪt/ Mạch
28 Clarify  /ˈklærəfaɪ/ Làm cho trong sáng dễ hiểu.
29 Cluster controller Bộ điều khiển trùm
30 Command /kəˈmɑːnd/ Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).
31 Common /ˈkɒmən/ thông thường,
32 Compatible /kəmˈpætəbl/ tương thích
33 Complex /ˈkɒmpleks/ Phức tạp
34 Component /kəmˈpəʊnənt/ Thành  phần
35 Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ Máy  tính
36 Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ Tin  học hóa
37 Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/ Cấu hình
38 consultant  /kənˈsʌltənt/ cố vấn, chuyên viên tham vấn
39 Convenience convenience thuận tiện
40 Convert /kənˈvɜːt/ Chuyển đổi
41 Customer /ˈkʌstəmə(r)/ khách hàng
42 Data /ˈdeɪtə/ Dữ liệu
43 database /ˈdeɪtəbeɪs/ cơ sở dữ liệu
44 Deal /diːl/ giao dịch
45 Decision  /dɪˈsɪʒn/ Quyết định
46 Demagnetize Khử từ hóa
47 Demand /dɪˈmɑːnd/ yêu cầu
48 Dependable /dɪˈpendəbl/ Có thể tin cậy được.
49 Detailed  /ˈdiːteɪld/ chi tiết
50 Develop /dɪˈveləp/ phát triển
51 Device  /dɪˈvaɪs/ Thiết bị
52 Devise /dɪˈvaɪz/ Phát minh.
53 Digital /ˈdɪdʒɪtl/ Số, thuộc về số.
54 Disk /dɪsk/ Đĩa
55 Division /dɪˈvɪʒn/ Phép  chia
56 Drawback  /ˈdrɔːbæk/ trở ngại, hạn chế
57 Effective /ɪˈfektɪv/ có hiệu lực
58 efficient /ɪˈfɪʃnt/ có hiệu suất cao
59 Employ  /ɪmˈplɔɪ/ thuê ai làm gì
60 Enterprise /ˈentəpraɪz/ tập đoàn, công ty
61 Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường
62 Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ thiết bị
63 expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ thành thạo, tinh thông
64 eyestrain mỏi mắt
65 Ferrite ring Vòng nhiễm từ
66 Gadget  /ˈɡædʒɪt/ đồ phụ tùng nhỏ
67 Gateway /ˈɡeɪtweɪ/ Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
68 Goal /ɡəʊl/ mục tiêu
69 Graphics /ˈɡræfɪks/ đồ họa
70 Hardware /ˈhɑːdweə(r)/ Phần cứng
71 Implement /ˈɪmplɪment/ công cụ, phương tiện
72 Increase /ɪnˈkriːs/ sự tăng thêm, tăng lên
73 Individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ Cá nhân, cá thể.
74 Inertia /ɪˈnɜːʃə/ Quán tính.
75 Install /ɪnˈstɔːl/  cài đặt
76 Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ chỉ thị, chỉ dẫn
77 Insurance /ɪnˈʃʊərəns/  bảo hiểm
78 Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/  hợp nhất, sáp nhập
79 intranet /ˈɪntrənet/  mạng nội bộ
80 Irregularity /ɪˌreɡjəˈlærəti/ Sự bất thường, không theo quy tắc.
81 Latest /ˈleɪtɪst/  mới nhất
82 leadership /ˈliːdəʃɪp/  lãnh đạo
83 level with someone (verb)  thành thật
84 Low /ləʊ/  yếu, chậm
85 Maintain /meɪnˈteɪn/  duy trì
86 Matrix /ˈmeɪtrɪks/  ma trận
87 Memory /ˈmeməri/ bộ nhớ
88 Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/ bộ vi xử lý
89 Minicomputer Máy tính mini
90 Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/  giám sát
91 Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/ Phép  nhân
92 Multi Đa nhiệm.
93 Multi Đa người dùng
94 Negotiate  /nɪˈɡəʊʃieɪt/  thương lượng
95 Numeric  /njuːˈmerɪkl/ Số học, thuộc về số học
96 Occur /əˈkɜː(r)/  xảy ra, xảy đến
97 Operating system hệ điều hành
98 Operation Thao  tác,
99 Operationˌ /ɒpəˈreɪʃn/ thao tác
100 Order /ˈɔːdə(r)/  yêu cầu
101 OSI Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI
102 Output  /ˈaʊtpʊt/ Ra,  đưa ra
103 Oversee /ˌəʊvəˈsiː/  quan sát
104 Packet Gói dữ liệu
105 Perform  /pəˈfɔːm/ Tiến hành, thi hành
106 Pinpoint  /ˈpɪnpɔɪnt/ Chỉ ra một cách chính xác
107 Port /pɔːt/ Cổng
108 Prevail /prɪˈveɪl/  thịnh hành, phổ biến
109 Priority /praɪˈɒrəti/ Sự ưu tiên.
110 Process /ˈprəʊses/  quá trình, tiến triển
111 Process  /ˈprəʊses/ Xử lý
112 Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ Hiệu suất.
113 Protocol /ˈprəʊtəkɒl/ Giao thức
114 Provide /prəˈvaɪd/ cung cấp
115 Pulse /pʌls/ Xung
116 Quality  /ˈkwɒləti/ Chất lượng.
117 Quantity /ˈkwɒntəti/ Số lượng.
118 Rapid /ˈræpɪd/ nhanh chóng
119 Real Thời gian thực.
120 Remote Access Truy cập từ xa qua mạng
121 Remote /rɪˈməʊt/ từ xa
122 Replace  /rɪˈpleɪs/ thay thế
123 Research /rɪˈsɜːtʃ/ nghiên cứ
124 Resource /rɪˈsɔːs/ nguồn
125 Respond /rɪˈspɒnd/ phản hồi
126 Ribbon /ˈrɪbən/ Dải băng.
127 Schedule  /ˈskedʒuːl/ Lập lịch, lịch biểu.
128 Signal Tín  hiệu
129 Similar /ˈsɪmələ(r)/ Giống.
130 Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/ đồng thời
131 software /ˈsɒftweə(r)/ phần mềm
132 Solution /səˈluːʃn/ Giải pháp, lời giải
133 Solve /sɒlv/ giải quyết
134 Source Code Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)
135 Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ lưu trữ
136 Storage  /ˈstɔːrɪdʒ/ Lưu trữ.
137 Store Lưu trữ
138 Subject entry  thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm .
139 Substantial /səbˈstænʃl/ tính thực tế
140 Subtraction  /səbˈtrækʃn/ Phép  trừ
141 Sufficient /səˈfɪʃnt/ đủ, có khả năng
142 Suitable /ˈsuːtəbl/  phù hợp
143 Switch  /swɪtʃ/ Chuyển
144 Tape  /teɪp/ Ghi  băng, băng
145 Technical /ˈteknɪkl/ Thuộc về kỹ thuật
146 Technology  /tekˈnɒlədʒi/ Công nghệ.
147 Terminal /ˈtɜːmɪnl/ Máy  trạm
148 Text /tekst/ Văn bản chỉ bao gồm ký tự
149 Tiny /ˈtaɪni/ Nhỏ bé.
150  Transmit /trænsˈmɪt/ Truyền
151 Union catalog Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88